Sekwoja

34 teksty – auto­rem jest Sek­wo­ja.

„Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci.”
— Ar­thur Schopenhauer 

aforyzm • 13 kwietnia 2018, 14:38

"Kiedy jes­tem zra­niona zaczy­nam być cicho.
Więc jeśli uważasz że Cię ig­no­ruje, wiedz, że jest mi wte­dy ciężko."
Zna­lezione w ne­cie, ale jakże pa­sujące do mnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 kwietnia 2018, 09:59

24 styczeń

Cza­sem są ta­kie dni gdy wy­daje mi się, że nic nie jest war­te zacho­du, że wszys­cy i wszys­tko jest prze­ciw­ko mnie, że wciąż chodzę po omac­ku, nie znaj­dując wyjścia. Czuję się te­dy bar­dzo źle, opuszczo­na, nie­chciana. Nie są to miłe chwi­le, bo ta bez­radność mi nie po­maga, a łzy poz­ba­wiają mnie os­tatniej nadziej na lep­szy dzień, na lep­sze jut­ro. Dziś właśnie tak mam.... 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2018, 10:26

W oceanie myśli

W oceanie moich myśli
jedną z Tobą zaw­sze mam.
Gdzieś na dnie mi­nionych dni
wciąż od­najduję Cie każde­go dnia.
Płynąc przez ocean życia
szu­kam dwóch jas­nych gwiazd.
Ciepłego spoj­rze­nia oczu
za­pamięta­nych daw­no tak.
Spo­koj­nym oceanem było życie me
te­raz myśl nies­po­koj­na tkwi,
krop­la co sztorm sprowadza.
Tak bar­dzo pragnę… z Tobą być.
(na­pisa­ny 13.03.2011r) 

wiersz • 16 grudnia 2017, 14:10

„Człowiek, który nig­dy nie doświad­czył miłości do dru­giego człowieka, może być szczęśli­wy al­bo nie­szczęśli­wy, za­dowo­lony al­bo nieza­dowo­lony. Ale ot­rzy­mał on tyl­ko niewielką część życia”
Sa­ga ludzi lu­du ” Ogród śmierci” 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 grudnia 2017, 14:06

" Jeśli zauważasz, że jes­teś w dołku, pier­wsza rzecz, którą na­leży zro­bić to przes­tać ko­pać. "
_ John Marston 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 16 grudnia 2017, 10:08

...

Już ty­le minęło dni
ty­le się wydarzyło,
Każde poszło ścieżką swą.
Od­na­lazło miłość.
Dlacze­go więc wspominam
na no­wo wciąż
to co było
i tak bar­dzo zra­niło.
_ Sekwoja 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2017, 18:35

Jezioro snów

Tonę w je­zio­rze snów
w je­zio­rze marzeń.
Nie mogę wypłynąć, nie umiem
wo­da przepływa przez palce
nie mogę nic zrobić
nie ruszę z miejsca
nie potrafię,
a może nie chcę.
Po­woli umieram.
Je­zioro marzeń
je­zior snów – ginę.
(na­pisa­ny 22.01.2007) 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2017, 18:04

Którejś no­cy przyśniły mi się ta­kie słowa i wciąż chodzą po mo­jej głowie : 
- Przez pięćdziesiąt lat żyłam marząc, dziś mie­szkam z marzeniami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 maja 2017, 20:01

Tęsknie - czekam

Za­paliłam dwie świece.
Pos­ta­wiłam dwie lam­pki wina.
Cicho płynie mu­zyka. Cze­kam - miałeś przyjść.
Wieczór już zapadł.
Noc się skrada.
Siedzę w fo­telu. Cze­kam - na Ciebie.
Mrok co­raz gęstszy I mu­zyka ucichła.
Dwie świece zgasły.
Jed­na lam­pka wi­na wypita. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2016, 16:09

Sekwoja

Szkoda, że koleje losu nie mają biletów powrotnych.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sekwoja

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 kwietnia 2018, 09:59Sekwoja do­dał no­wy tek­st Kiedy jes­tem zra­niona zaczy­nam [...]

24 stycznia 2018, 12:49kati75 sko­men­to­wał tek­st 24 styczeń

24 stycznia 2018, 11:53carolyna sko­men­to­wał tek­st 24 styczeń

24 stycznia 2018, 10:26Sekwoja do­dał no­wy tek­st 24 styczeń