Sekwoja

26 tekstów – auto­rem jest Sek­wo­ja.

Którejś no­cy przyśniły mi się ta­kie słowa i wciąż chodzą po mo­jej głowie : 
- Przez pięćdziesiąt lat żyłam marząc, dziś mie­szkam z marzeniami. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 maja 2017, 20:01

Tęsknie - czekam

Za­paliłam dwie świece.
Pos­ta­wiłam dwie lam­pki wina.
Cicho płynie mu­zyka. Cze­kam - miałeś przyjść.
Wieczór już zapadł.
Noc się skrada.
Siedzę w fo­telu. Cze­kam - na Ciebie.
Mrok co­raz gęstszy I mu­zyka ucichła.
Dwie świece zgasły.
Jed­na lam­pka wi­na wypita. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2016, 16:09

Pamiętasz ?

Czy pa­miętasz dziewczynę,
której zry­wałeś czereśnie
zos­ta­wiłeś pod drzwiami
za­pukałeś i uciekłeś.
Czy pa­miętasz jak na palcach
gwiz­dać uczyłeś.
W półmro­ku otu­loną świet­licę
i nas siedzących w fotelu?
Czy pa­miętasz jej śmiech i warkocze,
te roz­mo­wy pros­te dziecinne,
i roz­sta­nie na peronie
gdy jej oczy były łez pełne?

Zos­ta­wiła wte­dy przy Tobie
swo­je dziecięce (pęknięte) serce.
(23.12.2008)

_ Sekwoja 

wiersz • 18 kwietnia 2016, 17:39

Tęsknie

Chciałabym mil­cze­niem zagłuszyć tęsknotę.
Chciałabym oczy zam­knąć zo­baczyć Cię.
W marze­nia ub­rać mój sza­ry świat,
ko­lory na­malo­wać i pot­ra­fić się śmiać.

Sekwoja. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2016, 17:34

"Gdy­byś był łzą z mych oczu mógłbyś się narodzić,
żyć na po­liczku i um­rzeć w us­tach moich."

_ znalezione 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2016, 17:32

Senne motyle

Sen­ne mo­tyle mnie otulają
na moją po­duszkę lek­ko opadają.
Leżę cichut­ko, oczy przymykam
i pod po­wieką Ciebie zamykam.
Mo­tyle – zwiew­ne marzenie
w ciem­ności po­koju, tańczące cienie.
Na sen cze­kam niecierpliwa,
po mym po­liczku łza spływa.
Sen­ne mo­tyle w sen [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 marca 2016, 13:21

Sny

Mo­je sny bajeczne,
mo­je sny nie konieczne.
W snach Cię spotykam,
w snach życie przemyka.
Są w nich wielo­bar­wne motyle,
które umi­lają mi każdą chwilę.
Są el­fy cu­dow­ne, wspaniałe,
ub­ra­ne w białe sza­ty całe.
I słyszę mu­zykę płynącą cicho,
lecz w ciem­nościach czai się złe licho.
Ono od­biera nadzieję i wszel­kie radości,
pogrąża mój sen w głębo­kiej nicości.

Sek­wo­ja - czer­wiec 2009r 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 marca 2016, 13:17

Sta­ram się być jak najlepsza,
a nie stać się najlepszą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 lutego 2016, 20:08

Kolekcjonuję łzy

Każde­go wie­czo­ru, gdy nikt nie widzi
ko­lek­cjo­nuję łzy do mo­jej szkatułki.
Jak dro­gocen­ne diamenty
składam je na po­duszce z atłasu.

Wie­czo­rami gdy światło gaszę
ra­mię kołdry mnie otula
diamen­ty w ilości nie zliczonej
w szka­tułkę kładę.

Sa­mot­ności mo­ja najdroższa
cze­mu mi tak doskwierasz?
Cze­mu co noc odwiedzasz
i snu spo­koj­ne­go nie dasz? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 stycznia 2016, 11:05

Wczo­raj wie­czo­rem roz­sy­pałam się na drob­ne elementy,
dziś ra­no nie pot­ra­fię od­na­leźć ka­wałka duszy.
Proszę przy­tul mnie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2016, 09:55

Sekwoja

Szkoda, że koleje losu nie mają biletów powrotnych.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sekwoja

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 listopada 2016, 16:54Cris sko­men­to­wał tek­st Tęsknie - cze­kam

6 maja 2016, 01:17krysta sko­men­to­wał tek­st Tęsknie

19 marca 2016, 21:16krysta sko­men­to­wał tek­st Senne mo­tyle

19 marca 2016, 15:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Senne mo­tyle

19 marca 2016, 13:39Cris sko­men­to­wał tek­st Sny

3 lutego 2016, 20:33JaiTy sko­men­to­wał tek­st Staram się być jak [...]

3 lutego 2016, 20:08Sekwoja do­dał no­wy tek­st Staram się być jak [...]

29 stycznia 2016, 18:22Sekwoja sko­men­to­wał tek­st ****

28 stycznia 2016, 22:41odwrócona sko­men­to­wał tek­st Kolekcjonuję łzy

28 stycznia 2016, 19:56krysta sko­men­to­wał tek­st Kolekcjonuję łzy